Podmienky používania služieb portálu Najspravy.sk

 

1. Prevádzkovateľom Najspravy.sk je spoločnosť Shopping.sk, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel SA vložka č. 71898/B, so sídlom Zuby 1/1234, 900 21 Svätý Jur, IČO 46088911, DIČ 2023237975, bankové spojenie: Tatra Banka: BIC /SWIFT/ kód banky: TATRSKBX, číslo účtu 2927854908/1100, SK43 1100 0000 0029 2785 4908.

 

2. Pre plné využitie výhod a možností portálu Najspravy.sk je potrebná registrácia užívateľa. Registrácia je zadarmo a umožňuje využívať všetky bezplatné funkcie portálu ktoré sa nachádzajú v administračnom rozhraní. To je navrhnuté a určené pre užívateľov - firmy, podniky, tlačové oddelenia, novinárov, ktorí potrebujú monitorovať zvolené zdroje a pravidelne zverejňovať správy (PR články a SEO články).

 

3. Pri registrácii na Najspravy.sk užívateľ je povinný uviesť pravdivé údaje potrebné k dokončeniu registrácie – uvedenie neúplných a nepravdivých údajov môže viesť k odmietnutiu prístupu k službám portálu Najspravy.sk.

 

4. Bezplatnou registráciou (bez akýchkoľvek skrytých poplatkov) získava užívateľ prístup k bezplatným a spoplatneným službám portálu:

 

Bezplatné služby:

  • NEWS prehľad
  • NEWS vyhľadávanie
  • NEWS webmonitoring
  • NEWS zdroje

Spoplatnené služby:

 

Užívateľ si môže prostredníctvom administračného rozhrania má možnosť objednať spoplatnené služby portálu NEWS tlačové správy – publikovanie tlačových správ a SEO článkov v zmysle platného cenníka služieb.

 

5. Obsahom jednotlivých rubrík služby NEWS tlačové správy sú komerčné tlačové správy a PR články vytvorené tretími stranami – registrovanými užívateľmi tejto služby portálu Najspravy.sk. Tieto komerčné správy vrátane všetkých ich súčastí sú v zmysle podmienok používania služieb portálu Najspravy.sk považované za inzerciu a ich zverejnenie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

 

6. Platené služby portálu Najspravy.sk sa považujú za uhradené pripísaní zodpovedajúceho poplatku na účet prevádzkovateľa. Po úhrade poplatku za používanie platenej služby obdrží registrovaný užívateľ emailovú správu o aktivovaní služby.

 

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo odmietnuť prístup k službe NEWS tlačové správy ak užívateľ prostredníctvom tejto služby zverejňuje správy alebo iný obsah v rozpore s dobrými mravmi a zákonmi Slovenskej republiky, poškodzuje záujmy alebo dobré meno iných, najmä /avšak nielen/ publikovaním nepravdivých, neetických alebo nezákonných informácií. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo správy obsahujúce takýto obsah stiahnuť zo svojich stránok bez upozornenia a bez nároku na vrátenie vynaložených finančných prostriedkov.

 

8. Tlačové správy a PR články publikované v rámci služby NEWS tlačové správy sú považované za inzerciu. Za obsah inzercie v plnom rozsahu zodpovedá užívateľ služby NEWS tlačové správy ktorý v rámci využívania tejto služby dodal inzerciu na zverejnenie prevádzkovateľovi Najspravy.sk prostredníctvom svojho administračného rozhrania alebo iným spôsobom.

 

9. Užívateľ používaním služby NEWS tlačové správy súhlasí s tým, že obsah inzercie ktorú dodáva prevádzkovateľovi na zverejnenie nie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku. Užívateľ služby NEWS tlačové správy súhlasí že je zodpovedný za to, aby šírením a obsahom svojej inzercie nezasahoval neoprávnene do práv a oprávnených záujmov tretích osôb /ide najmä, ale nielen o práva na ochranu fyzických osôb, práva na ochranu dobrej povesti právnických osôb, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva k ochrannej známke.

 

10. Užívateľ služby NEWS tlačové správy bezvýhradne súhlasí s tým, že všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia autorských diel vrátane podobizní fyzických osôb použitých v rámci inzercie a všetkých práv súvisiacich s autorským právom boli ku dňu odovzdania inzercie na zverejnenie prevádzkovateľovi uspokojené. Užívateľ služby NEWS tlačové správy sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi v plnej výške akúkoľvek škodu ktorá prevádzkovateľovi vznikne v dôsledku šírenia inzercie užívateľa vrátane nákladov súdneho či rozhodcovského konania a nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.

 

11. Užívateľ služby NEWS tlačové správy a prevádzkovateľ sa dohodli že akékoľvek peňažné aj nepeňažné sankcie alebo opatrenie majúce povahu sankcie uložené prevádzkovateľovi zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky v súvislosti s publikovanou inzerciou užívateľa budú obojstranne považované za škodu spôsobenú užívateľom prevádzkovateľovi. Užívateľ sa zaväzuje škodu spôsobenú prevádzkovateľovi uhradiť po doručení výzvy na jej úhradu zo strany prevádzkovateľa.

 

12. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Užívateľ dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail a užívateľské meno, za účelom vykonania platnej registrácie. Na tento účel je poskytovanie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na platnú registráciu a bezplatné využívanie niektorých služieb web stránky. V prípade využívania platených služieb web stránky, užívateľ dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi ďalšie osobné údaje, a to aj adresu, telefón a v prípade podnikateľa, aj IČO. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu: Ochrana osobných údajov

 

13. Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastavenie Vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva web stránky tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca Vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie web stránky bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám a využívať službu Google Analytics.

 

 

Tieto podmienky používania služieb portálu Najspravy.sk vrátane služby NEWS tlačové správy nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2013